Usługi

Genotypowanie trzęsawki u owiec

Genotypowanie trzęsawki u owiec oparte jest na analizie polimorfizmu czterech (136, 141, 154, 171) lub trzech (136, 154, 171) kodonów genu PRNP, który powiązany jest z podatnością/opornością owiec na tą chorobę. Analiza trzech kodonów daje informacje o podatności/oporności zwierząt na klasyczną trzęsawkę, a czwarty kodon (141) jest powiązany z występowaniem atypowej trzęsawki. Raz ustalony genotyp PRNP danego osobnika jest niezmienny w ciągu całego życia zwierzęcia.

Analiza wykonywana jest metodami RFLP i dyskryminacji alleli. Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci krwi. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Wynikiem badania jest genotyp PRNP, np. A136L141R154R171/AFRQ (4 kodony) lub A136R154R171/VRQ(3 kodony). Wyniki wydawane są w formie ekspertyzy w postaci tabeli zbiorczej dla wszystkich badanych osobników z danego zlecenia lub ekspertyz indywidualnych dla poszczególnych osobników, wraz z niezbędnymi objaśnieniami. Czas od momentu dostarczenia do laboratorium próbek wraz z kompletną dokumentacją do wydania ekspertyzy wynosi maksymalnie 1 miesiąc (lub krócej).

Warunkiem wykonania analizy jest dostarczenie próbek krwi wraz z kompletną dokumentacją (zlecenie i protokół pobrania próbek) oraz uiszczenie opłaty za badanie. W przypadku badania przez jednego zlecającego w danym roku kalendarzowym większej liczby próbek może być konieczne podpisanie umowy pomiędzy zlecającym a Instytutem Zootechniki PIB.