Usługi

Genotypowanie trzęsawki u owiec

Możliwość wykonania bezpłatych badań

Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań w ramach projektu pt. "Ocena genetycznej oporności na encefalopatie gąbczaste w krajowej populacji niektórych gatunków zwierząt gospodarskich".

Zlecenie badania w ramach projektu

W celu uzyskania informacji na temat możliwości i warunków udziału w projekcie prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu

dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch

+48 666 081 328

agata.kajtoch@iz.edu.pl

Ilość badań wykonywanych w ramach projektu jest ograniczona.

Trzęsawka owiec (ang. scrapie) to śmiertelna, neurodegeneracyjna choroba prionowa, należąca do grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych, występująca u owiec, kóz i muflonów. Ma dwie postacie: klasyczną i atypową. Podatność/oporność na tą chorobę powiązana jest z polimorfizmem genu PRNP. Genotypowanie trzęsawki owiec to nie metoda diagnozująca chorobę – badanie nie wykrywa/nie diagnozuje choroby. Badanie przeprowadzane przez Laboratorium Genetyki Molekularnej pozwala określić genotyp PRNP (w czterech kodonach) badanego osobnika i wskazać grupę ryzyka narażenia zwierzęcia na klasyczną trzęsawkę owiec w przypadku kontaktu osobnika z patogennym białkiem prionowym.

Genotypowanie trzęsawki u owiec oparte jest na analizie polimorfizmu czterech kodonów (136, 141, 154, 171) genu PRNP, zalecanych przez Komisję Europejską. Analiza kodonów 136, 154, 171 daje informacje o podatności/oporności zwierząt na klasyczną trzęsawkę. Kodony 141 i 154 są powiązane z występowaniem atypowej trzęsawki. Raz ustalony genotyp PRNP danego osobnika jest niezmienny w ciągu całego życia zwierzęcia. Istnieje 6 podstawowych alleli genu PRNP i wiele możliwych wariantów genotypu PRNP (genotyp składa się z dwóch alleli: allel 1 / allel 2).

Analiza wykonywana jest metodami dyskryminacji alleli, RFLP lub sekwencjonowania. Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci krwi. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek. Podczas pobierania materiału należy w sposób jednoznaczny zidentyfikować zwierzę oraz przypisać numer zwierzęcia (identyfikacja zwierzęcia) do numeru konkretnej próbki na protokole pobrania materiału. Zapis musi być czytelny (np. protokół można przygotować wstępnie na komputerze i wydrukować z numerami próbek lub wypisać ręcznie drukowanymi czytelnymi literami i cyframi). Laboratorium wystawia ekspertyzy oparte na informacji o zwierzętach (próbce) zawartych na protokole pobrania materiału. Przysłanie protokołu pobrania z danymi o zwierzętach i nr próbek w formie edytowalnego pliku .xlsx, .xls (Excel) czy .ods (OpenOffice, Libre Office) na adres mailowy (agata.kajtoch@izoo.krakow.pl) przyspiesza wydanie wyniku badania. Jednak konieczne jest dostarczenie protokołu pobrania również w formie papierowej, wydrukowanego i podpisanego.

Wynikiem badania jest genotyp PRNP, np. A136L141R154R171/AFRQ. Wyniki wydawane są w formie ekspertyzy w postaci tabeli zbiorczej dla wszystkich badanych osobników z danego zlecenia lub ekspertyz indywidualnych dla poszczególnych osobników, wraz z niezbędnymi objaśnieniami. Czas od momentu dostarczenia do laboratorium próbek wraz z kompletną dokumentacją do wydania ekspertyzy wynosi maksymalnie 1 miesiąc (lub krócej).

Warunkiem wykonania analizy jest dostarczenie próbek krwi wraz z kompletną dokumentacją (zlecenie i protokół pobrania próbek uzupełnione i podpisane, w formie papierowej) oraz uiszczenie opłaty za badanie. W przypadku badania przez jednego zlecającego w danym roku kalendarzowym większej liczby próbek może być konieczne podpisanie umowy pomiędzy Zlecającym a Instytutem Zootechniki PIB.