Usługi

Identyfikacja mutacji u bydła

Identyfikacja mutacji genetycznych:

BLAD
Mutacja genetyczna, odpowiedzialna za wrodzony niedobór leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych i zanik funkcji obronnych organizmu. Powoduje upadki zwierząt wskutek różnorodnych infekcji.
DUMPS
Mutacja genetyczna powodująca wrodzony niedobór syntetazy monofosforanu urydyny, odpowiedzialna za wczesną obumieralność zarodków. Zmutowany gen określany jest również jako „gen obumieralności zarodków”.
INNE MUTACJE GENETYCZNE
W przypadku identyfikacji mutacji genetycznych nie wymienionych powyżej istnieje możliwość opracowania przez Laboratorium odpowiedniego testu molekularnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Laboratorium Genetyki Molekularnej dr hab. Katarzyną Ropką- Molik.

Metoda analizy

Metoda dyskryminacji alleli (ADA – Allelic Discrimination Assay), z zastosowaniem znakowanych fluorescencyjnie sond TaqMan MGB (Applied Biosystems); metoda PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR).

Metoda pozwala na identyfikację nosicieli mutacji genetycznych.