Usługi

Identyfikacja polimorfizmów DNA związana z cechami produkcyjnymi u bydła

Identyfikacja polimorfizmów DNA:

Polimorfizm w genie ß - kazeiny (CSN2) - Identyfikacja alleli A1/A2 (mleko o genotypie A2/A2) u bydła ras mlecznych
Identyfikacja osobników o genotypie A2A2, charakteryzujących się produkcją mleko o korzystniejszych właściwościach żywieniowych, w tym prozdrowotnych. Procentowy udział osobników o genotypie A2A2 jest różny u poszczególnych ras.
Inne polimorfizmy DNA związane z cechami produkcyjnymi, czy też fenotypem
W przypadku zainteresowania konkretnymi polimorfizmami DNA związanymi z cechami produkcyjnymi, czy też cechami fenotypowymi istnieje możliwość opracowania przez Laboratorium odpowiednich testów diagnostycznych. W takich przypadkach prosimy o kontakt z kierownikiem Laboratorium Genetyki Molekularnej dr hab. Katarzyną Ropką- Molik.

Metoda analizy

Metoda dyskryminacji alleli (ADA – Allelic Discrimination Assay ), z zastosowaniem znakowanych fluorescencyjnie sond TaqMan MGB (Applied Biosystems); metoda PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR).

Metoda pozwala na identyfikację osobników o preferowanym genotypie, a tym samy umożliwia zaplanowane krzyżowania pod względem uzyskania/ utrzymania w stadzie osobników posiadających korzystne cechy.